قرارداد رسمی آل‌سات با پذیرندگان محترم

پذیرندگان محترم می توانند از این بخش، فرم تفاهم نامه پذیرندگان آل سات پرداخت در استفاده از خدمات تسهیل‌گری مالی را در دو برگ بصورت پشت و رو پرینت کرده و پس از تکمیل و مهر و امضای مجاز، به طرق مختلف و رسمی به واحد پشتیبانی آل سات پرداخت ارسال نمایند.