تعهدنامه مبارزه با پولشویی و عدم تامین مالی تروریسم

پذیرندگان محترم می توانند از این بخش، فرم تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی و عدم تامین مالی تروریسم در استفاده از خدمات تسهیل‌گری مالی را در یک برگ بصورت پشت و رو پرینت کرده و پس از تکمیل و مهر و امضای مجاز، به طرق مختلف و رسمی به واحد پشتیبانی آل سات پرداخت ارسال نمایند.