حذف + ویرایش + تیک دیده‌شدن در صفحه اصلی یا در اپلیکیشن آل‌سات