راهنمای دریافت آیپی سرور

جهت مشخص شدن آیپی سرور، لطفا یک فایل با نام ip.php ایجاد کنید و کد های زیر را در آن سیو کنید، سپس در سرور خود در مسیر پوشه فروشگاه آنلاین آپلود کنید.

 

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://ip.seeip.org/jsonip?");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
$result = curl_exec($ch);
if (curl_errno($ch)) {
    echo 'Error:'.curl_error($ch);
}
curl_close($ch);

if (json_decode($result)) {
    echo "Your Server IP Address Is : " . json_decode($result)->ip . "";
} else {
    echo "Your Server IP Address Is : Undefined";
}