تسویه‌ حساب بازاریابی در بازه‌های زمانی دلخواه و منتخب