Blog News

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲

pen
آل‌سات پرداخت
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲

تصویب نامه مصوب هیات وزیران مورخ  1402/4/14 باعنوان «ایین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» به شماره نامه 73697 توسط معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 1402/4/31 ابلاغ شد.