Blog News

اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران تصویب و ابلاغ شد !!

pen
آل‌سات پرداخت
اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران تصویب و ابلاغ شد !!

اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع ‌تصویب‌نامه ‌شماره 59218‏‏‏‏/ت17321ه‍ مورخ 29‏‏‏‏/06‏‏‏‏/1378 و اصلاحات بعدی آن، بعد از طرح در هیئت ‌محترم وزیران، در ‌تصویب‌نامه ‌شماره 36616‏‏‏‏/ت60479ه‍ مورخ 03‏‏‏‏/03‏‏‏‏/1402 به شرح تصاویر ذیل مصوب و به ارگان‌ها و نهادهای ذیربط ابلاغ گردید.

اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران 1اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران 2اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران 3اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران 4اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران 5