Blog News

بخشنامه جدید نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی در موسسات اعتباری با رعایت قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

pen
آل‌سات پرداخت
بخشنامه جدید نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی در موسسات اعتباری با رعایت قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

ماده (73) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21‏‏‏‏/07‏‏‏‏/1398 هیأت محترم وزیران و تبصره‌های (1) الی (3) ذیل آن به تبیین نحوه ارائه خدمات به اشخاص خارجی مطابق با خطر(ریسک) این اشخاص پرداخته است. به موجب ماده مذکور مقرر شد که ضوابط اجرایی مربوط به آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه‌های متولی نظیر وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزه اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شود.

بر این اساس  «دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی در موسسات اعتباری» پس از سیر تشریفات اداری مربوط در سی‌ و دومین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورخ 05‏‏‏/10‏‏‏/1401، تصویب شده است و طی ابلاغیه شماره 420‏‏‏/01‏‏‏/65 مورخ 11‏‏‏/10‏‏‏/1401 مرکز اطلاعات مالی به شبکه بانکی و مراجع ذی‌ربط ابلاغ گردیده است.

نحوخ ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی

 

  • بر اساس این دستورالعمل، اشخاص خارجی متناسب با مدارک احراز هویتی ‌و مجوزهای اقامتی در سه گروه دسته بندی شده‌اند. تمامی بانک ها و موسسات مالی اعتباری هم تکلیف دارند برابر مواد مصوب در دستور‌العمل مورد اشاره و بعد از اعتبار سنجی شماره اختصاصی اشخاص خارجی از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص خارجی که در وزارت اطلاعات ایجاد می‌گردد، نسبت به ارایه خدمات به آن‌ها اقدام کنند.
  • واحد مبارزه با پولشویی موسسه اعتباری مکلف است در چارچوبی که هیئت موضوع ماده(6) تعیین می‌نماید، به طور مستمر نسبت به پایش حساب‌های سپرده اشخاص خارجی و تراکنش درگاه های پرداخت اینترنتی آنها اقدام و گزارش آن را به بانک مرکزی ارسال نمایند. بانک مرکزی باید گزارش‌های واصله را در جلسات هیئت موضوع ماده(6) ارائه نماید.
  • موسسه اعتباری مکلف است تمامی پیامک‌های تایید هویت و اطلاع رسانی به اشخاص خارجی را صرفاًّ از طریق «سامانه تلفن همراه ملی» موضوع ماده (22) آیین‌نامه یاد شده ارسال نماید.
  • بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند متناسب با گروه‌بندی مندرج در فصل چهارم دستورالعمل صدرالذکر به مشتریان خارجی خدمات بانکی ارائه نمایند.
  • به منظور ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور که در گروه اشخاص خارجی " گروه یک" یا " گروه دو" قرار دارند، موسسه اعتباری مکلف است ضمن رعایت الزامات این دستورالعمل، الزامات «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری مصوب هیات عامل بانک مرکزی» را نیز رعایت نمایند.‏‏

 

دستورالعمل ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی 2