Blog News

pen
آل‌سات پرداخت

بسمه تعالی

فرم اطلاع و رضایت کامل همسر برای اشتغال در محل کار

با عنایت به اینکه ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: "شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.  لیکن به استناد ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده: " کارفرما اعم از حقیقی و یا حقوقی هنگامی می تواند به استناد ماده ۱۵ به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلا به درخواست شوهر مبنی بر این که شغل زن منافی مصالح و حیثیت خانوادگی اوست رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد. لذا نظر به مطالعه و اطلاع از قوانین صدرالاشاره در خصوص اشتغال همسر :

اینجانب .................................... فرزند ................... به شماره شناسنامه .................. کد ملی ............................... صادره از ................. ساکن .................................................................................................................. به شماره موبایل .............................. و شماره ثابت در دسترس ................................، به همسرم بانو .................................... فرزند ................ به شماره شناسنامه ................. کد ملی ............................. صادره از .................. ساکن ........................................................................................................... به شماره موبایل ............................. و شماره ثابت در دسترس .............................، با التفات به نکاحيه شماره ...................... مورخ    /   /  ۱۳ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ............. شهر ........... از تاریخ ............................ اجازه منجز به اشتغال نامبرده (همسرم) در شرکت ......................................... به آدرس ......................................................................................................... می‌دهم و اقرار و اذعان می‌نمایم که از شرایط کاری، زمان کاری، حقوق و مزایا و سایر مواد موجود در قرارداد کاری ایشان اطلاع کامل دارم.

نام و نام خانوادگی زوج:

تاریخ:

امضا: