Blog News

pen
آل‌سات پرداخت

به نام خدا

قرارداد فضای کار اشتراکی و ارائه خدمات حمایت مادی و معنوی فناورانه از استارتاپ‌های عضو خانه نوآوری

مقدمه

در راستای ماده 10 قانون مدنی، این قرارداد به منظور تشریح وضعیت و نحوه همکاری طرفین در تاریخ ................... در شهر ...................... منعقد گردید. مفاد توافقات دوجانبه طرفین به شرح آتی است:

واژگان و عبارات بکاررفته در این قرارداد دارای معانی زیر می‌باشد:

«شرکت» به‌معنای شرکت ........................ ثبت‌شده به شماره ................ و شناسه ملی .......................... به نشانی .................................... است.

«فعالیت اصلی» به ‌معنی فعالیت اصلی شرکت .......................... می‌باشد که عبارت است از: ...................................................................................................................................................................................................................................................

«اساسنامه»: به‌معنی اساسنامه شرکت می‌باشد.

«قرارداد»: به‌معنای قرارداد سهامداران/اعضای تیم استارتاپی و تمام ضمائم و جداول آن است که ممکن است در گذر زمان تغییر کند یا با توافق مکتوب طرفین اصلاح گردد.

«روز کاری» به‌معنای روزهای غیر از جمعه و سایر روزهای غیرتعطیل رسمی است که بانک‌ها، ادارات دولتی، سایر نهادها و دستگاه‌ها جهت انجام وظایف روزمره خود باز هستند.

«هیئت مدیره» به‌معنی هیئت مدیره شرکت و خانه نوآوری است.

«حمایت» به‌معنای حمایت مادی و معنوی است که شرکت و خانه نوآوری برای رونق فعالیت‌های استارتاپ پرداخت می‌نمایند و در مقابل انتظارات معمول از استارتاپ را دارد.

«استرداد»  یعنی در صورت عدم تحقق اهداف تعیین شده، سرمایه‌گذار حق استرداد فضای کار اشتراکی و درخواست عودت حمایت‌های مادی و معنوی خود را دارد.

«سنجه یا شاخص» به‌معنای عملکرد استارتاپ در بازخوردگیری از جامعه هدف می‌باشد که طبق توافق بعمل آمده در بازه‌های زمانی ماهانه، سه ماهه و شش‌ماهه و سالانه ارزیابی می‌گردد.

«سهام عادی» به‌معنای به‌کاررفته در قانون تجارت است که از در صورت شرکت حقوقی بودن و یا شدن (در آینده)، خانه نوآوری ................ و شرکت .................................. از کلیه حقوق مالکانه برخوردار خواهد بود.

«سهام ممتاز» به‌معنای به‌کاررفته در قانون تجارت است که از در صورت شرکت حقوقی بودن و یا شدن (در آینده)، خانه نوآوری ................ و شرکت .................................. از کلیه حقوق مالکانه برخوردار خواهد بود.

«سرمایه‌گذاران جدید» به‌معنای شخص یا اشخاص ثالثی است که ممکن است در آینده با تزریق آورده‌های نقدی در شرکت سرمایه‌گذاری ‌نمایند.

«تبدیل سهام» به‌معنای تبدیل سهام عادی به ممتاز و برعکس است.

«تاریخ موثر شدن» به‌معنای تاریخ مندرج بر این قرارداد است که در آن تاریخ، این قرارداد اجرایی تلقی می‌گردد.

«معرف» به معنی فرد یا افراد معتبر و معروفی است که افراد استارتاپ ایشان را به عنوان معتمد و افراد قابل دسترس در داشتن کار اضطراری و یا در صورت عدم دسترسی به هر یک از اعضای تیم استارتاپی، معرفی می‌نمایند.

 

 

ماده 1- طرفین قرارداد

این قرارداد میان اشخاص زیر منعقد گردید:

الف) شرکت ..................... (سهامی خاص) به شماره ثبت ..................  و شناسه ملی .......................... با نمایندگی آقای .......................... (مدیر عامل) و نشانی ایمیل ............................................و آقای ................................... (عضو هیات مدیره) و نشانی ایمیل ...................................... به نشانی ............................................. و شماره تلفن ثابت ........................... و شماره همراه ..........................که از این پس «سرمایه‌گذار»    و یا «خانه نوآوری کارا» خوانده می‌شود؛ و

ب) آقا/خانم ......................... فرزند ................. به شماره ملی ................. و شماره شناسنامه ............... به  نشانی ....................................................... و نشانی ایمیل ......................... و شماره تلفن ........................ و همراه .........................  (اوراق هویتی پیوست می‌باشد)

پ) آقا/خانم ......................... فرزند ................. به شماره ملی ................. و شماره شناسنامه ............... به  نشانی ....................................................... و نشانی ایمیل ......................... و شماره تلفن ........................ و همراه .........................  (اوراق هویتی پیوست می‌باشد) از طرف دیگر که از این پس طرف دوم/استارتاپ/تیم حمایت پذیر خوانده می‌شود.

 

درصورتی که استارتاپ شرکت ثبت شده باشد از این عبارت استفاده شود:

ب) شرکت ..................... (سهامی خاص) به شماره ثبت ..................  و شناسه ملی .......................... با نمایندگی آقای .......................... (مدیر عامل) و نشانی ایمیل ............................................و آقای ................................... (عضو هیات مدیره) و نشانی ایمیل ...................................... به نشانی ............................. که از این پس طرف دوم « استارتاپ/تیم حمایت پذیر» خوانده می‌شود.

 

معرف / معرفین

آقا/خانم ......................... فرزند ................. به شماره ملی ................. و شماره شناسنامه ............... به  نشانی ....................................................... و نشانی ایمیل ......................... و شماره تلفن ........................ و همراه ......................... 

آقا/خانم ......................... فرزند ................. به شماره ملی ................. و شماره شناسنامه ............... به  نشانی ....................................................... و نشانی ایمیل ......................... و شماره تلفن ........................ و همراه ......................... 

آقا/خانم ......................... فرزند ................. به شماره ملی ................. و شماره شناسنامه ............... به  نشانی ....................................................... و نشانی ایمیل ......................... و شماره تلفن ........................ و همراه ......................... 

ماده 2- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد حاضر فراهم‌آوری فرصت و امکان استفاده رایگان استارتاپ از فضای کار اشتراکی فراهم‌شده بوسیله «خانه نوآوری کارا» است. فضای کار شامل ورود و خروج طبق ضوابط و در ساعات فعالیت خانه، میز کار اختصاصی منعطف و یا ثابت، نوشتار و لوازم و تجهیزات اداری مناسب و در اختیار، اینترنت وای فای، خط تلفن ثابت اشتراکی، استودیو تولید محتوا

تبصره 1- فضای کار اشتراکی موضوع این ماده عبارت از .................. است که در محل نشانی قانونی «خانه نوآوری کارا» واقع شده است.

تبصره 2- «خانه نوآوری کارا» اعلام می‌دارد که حضور و استقرار استارتاپ در فضای اشتراکی ذکرشده در این قرارداد، متضمن نقض قوانین و مقررات لازم الاجرا و سایر تعهداتی که وی به آنها پایبند است نیست و استارتاپ را از هرگونه حقوق و ادعای اشخاص ثالث در این زمینه مصون می‌دارد.

ماده 3- مدت قرارداد

مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ انعقاد مقارن با …………. تا تاریخ …………. به مدت ............. ماه می‌باشد. در پایان مدت طرفین می‌توانند درخصوص تمدید قرارداد برای مدت مشابه با یکدیگر توافق نمایند.

ماده 4- تعهدات استارتاپ

استارتاپ به نوعی همکار تجاری خرد برای خانه نوآوری بوده و در تلاش است تا تجاری سازی و فروش خدمات و محصولات، آورده مادی و معنوی خانه نوآوری را جبران نماید. بنابراین استارتاپ متعهد و ملتزم است که:

1-4 در اولین فرصت و نهایتا ظرف مهلت دو روز از تاریخ انعقاد این قرارداد، اسناد و مدارک هویتی خود مشتمل بر روگرفت کارت ملی و نیز روگرفت صفحه اول شناسنامه خود را به «خانه نوآوری کارا» تحویل نماید.

2-4 استارتاپ تصدیق و تایید می‌نماید که هدف از انعقاد این قرارداد صرفا تسهیل کسب و کار استارتاپ در زمینه‌های قانونی بوده و «خانه نوآوری کارا» در هیچ زمینه‌ای، هیچ‌گونه مسئولیتی حقوقی و قانونی در قبال فعل غیرقانونی استارتاپ نخواهد داشت.

3-4 درصورتی که درنتیجه تعدی یا تفریط استارتاپ نسبت به اموال و امکانات «خانه نوآوری کارا» یا تصرف در اموال و دارایی‌های متعلق به وی خساراتی به این قسم اموال و دارایی‌ها وارد گردد، استارتاپ متعهد و ملتزم است نسبت به جبران خسارات وارده اقدام نمایند.  

4-4 استارتاپ متعهد و ملتزم است با تیم از قبل معرفی شده در مرکز فضای کار اشتراکی حضور داشته باشند و فعالیت نماید. درصورتی که استارتاپ صرفا نسبت به انعقاد قرارداد حاضر اقدام نماید و سپس از حضور در محل فضای کار اشتراکی امتناع نماید، «خانه نوآوری کارا» می‌تواند این قرارداد را فسخ نماید و فضای یادشده را در اختیار سایر استارتاپ‌های متقاضی قرار دهد.

5-4 استارتاپ متعهد و ملتزم هستند در پایان روز محیط کاری استارتاپ خود را مرتب نمایند و در حفظ نظم محل فضای کار اشتراکی کوشا باشند.

6-4 بهره‌مندی از امکانات اتاق جلسات مستلزم رزرو اتاق جلسه حداقل ۳ ساعت قبل همراه با هماهنگی لازم می­باشد.

7-4 استفاده از اینترنت برای موارد غیر کاری نظیر دانلود ممنوع می‌باشد. استارتاپ موظف به بهره‌برداری از اینترنت با رعایت قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی ایران است و «خانه نوآوری کارا» هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال اعمال خلاف قانون اعضای استارتاپ ندارد.

8-4 اعضای استارتاپ برای دعوت مهمان با تابعیت ایرانی، حداقل ۶ ساعت قبل و برای دعوت مهمان غیر ایرانی، از ۳ روز قبل باید مراتب را اطلاع داده تا هماهنگی‌های لازم برای حضور مهمان فراهم شود. ضمنا پذیرایی از مهمانان در عرف متعارف بر عهده خانه و در عرف پذیرایی هتلینگ و صبحانه، نهار و یا شام برعهده استارتاپ می­باشد.

9-4 استارتاپ باید اطلاعات تمام اعضای خود را در بدو ورود به فضای کار اشتراکی «خانه نوآوری کارا» معرفی نماید. ورود افراد غیرعضو (مهمان) لزوما باید با اطلاع و هماهنگی‌های قبلی صورت پذیرد.

10-4 صحبت با تلفن همراه با صدای بلند در اتاق‌های کار و جلسات ممنوع می­باشد.

11-4 تامین دستگاه اسکنر و پرینتر اشتراکی و نگهداری و تامین کارتریج توسط «خانه نوآوری کارا» انجام می‌شود.

12-4 جا­به­جایی وسایل مربوط به فضاهای مشترک شامل صندلی‌ها، مبلمان اداری و تجهیزات اداری، مجاز نمی‌باشد؛ مگرآنکه قبلا با «خانه نوآوری کارا» هماهنگی‌های لازم انجام شده باشد.

13-4  استفاده از استودیو تولید محتوا و تجهیزات آن با هماهنگی قبلی خانه نوآوری مقدور بوده و برای سایر موارد ادیت و یا ساخت تیزر و ... استارتاپ می‌بایست اقدام جداگانه ای بکند. این مورد تا حد امکان در قالب تولید محتوای صمیمی و بدون ادیت تبلیغاتی باشد و در غیر اینصورت می‌بایست فاکتور هزینه ساخت اینگونه موارد اخذ و به حسابداری تحویل داده شود.

4-14 استارتاپ موظف است پوشش و شئونات اسلامی را در محیط و فضای کار اشتراکی «خانه نوآوری کارا» رعایت نماید.

تبصره: نقض هر کدام از تعهدات موضوع این قرارداد می‌تواند حسب تشخیص «خانه نوآوری کارا» به کاهش مدت دوره استقرار یا اخراج استارتاپ از مرکز فضای کار اشتراکی منتهی گردد.

ماده 5- خدمات «خانه نوآوری کارا»

«خانه نوآوری کارا» خدمات زیر را ارائه می‌دهد:

1-5 تامین فضای کاری با تجهیزات و لوازم اداری در حد امکان؛

2-5 تامین خدمت اینترنت و تلفن ثابت اشتراکی در حد مناسب برای کسب و کارهای آنلاین؛

3-5 تامین دستگاه پرینتر و اسکنر مرکزی و اشتراکی

4-5 حمایت تبلیغاتی و استودیویی در حد متعارف

5-5 حمایت معنوی و مشاوره و منتورینگ در حوزه کسب و کار بصورت مستمر و حسب درخواست استارتاپ

6-5 ارزیابی کمی و کیفی سنجه‌های عملیاتی و بازخوردگیری کسب و کار جهت تشخیص درست بوده اهداف و مسیرها

7-5 بخش اختصاصی از زیرساخت وبسایت اینترنتی لانچ شده به عنوان اعلام و فروش خدمات مرتبط با حوزه فعالیت استارتاپ

ماده 6- خروج از فضای کار اشتراکی

1-6 در صورت تصمیم‌گیری مبنی بر عدم ادامه همکاری «خانه نوآوری کارا» با استارتاپ، مراتب طی نامه یا ایمیل رسمی به آن اعلام می­گردد و استارتاپ موظف است حداکثر ظرف مهلت یک هفته کاری وسایل و لوازم خود را جمع‌آوری نماید. میز، صندلی و سایر امکانات دریافتی از «خانه نوآوری کارا» را تحویل دهد و حق طرح هیچ‌گونه دعوای مالکیت یا سایر حقوق عینی یا مالکانه یا تصرف بر اموال و تجهیزات اداری و غیر اداری متعلق به «خانه نوآوری کارا» را در طول دوره استقرار و پس از آن ندارد.

2-6 استارتاپ نیز می‌تواند در هر زمان از ادامه استقرار در محل فضای کار اشتراکی «خانه نوآوری کارا» اعلام انصراف نماید و این مرکز را با تسویه حساب ریالی مبالغ و هزینه های خرج شده تا آن تاریخ بعلاوه تحویل سالم لوازم و تجهیزات اداری، ترک نماید.

ماده 7- عدم ایجاد رابطه استخدامی

استارتاپ اقرار و تصدیق می‌نماید که استقرار در محل فضای کار اشتراکی «خانه نوآوری کارا» صرفا در راستای تسهیل به کسب و کار موضوع فعالیت استارتاپ است و تحت هیچ عنوان از عناوین حقوقی به منزله استخدام در «خانه نوآوری کارا» نمی‌باشد و بدین‌وسیله حق طرح ادعا در زمینه پرداخت حق بیمه یا ایداع مالیاتی از جانب «خانه نوآوری کارا» را از خود سلب و ساقط می‌نماید.

ماده 8- تعهد به رعایت محرمانگی

طرفین بر محرمانه‌بودن اطلاعات به‌دست آمده از این همکاری و نتایج حاصل از آن توافق می‌کنند و متعهد و ملتزم به حفظ و عدم افشای آن (حتی در صورت قطع همکاری) به هر نحو در مقابل اشخاص ثالث می‌باشند. در غیراینصورت طرف ناقض این تعهد موظف به پرداخت خسارات وارده به مالک اطلاعات یادشده است.

ماده 9- حقوق دارایی‌های فکری

کلیه حقوق مالکیت فکری و معنوی استارتاپ اعم از اینکه قابل ثبت باشد یا خیر طبق قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری و عرف تجاری ذی‌ربط و نیز کلیه حقوق مادی وی متعلق به هر دو طرف بوده مگر اینکه استارتاپ صرفا از  استقرار در فضای کار اشتراکی بهره بگیرد. این موضوع به منزله ایجاد حق در خصوص سرمایه‌گذاری «خانه نوآوری کارا»  بر روی استارتاپ می‌باشد، که با جدایی استارتاپ با رعایت شروط مندرج در ماده ۶ خاتمه خواهد یافت.

ماده 10- نشانی طرفین

نشانی طرفین، همان نشانی مندرج در ماده 1 این قرارداد است. درصورتیکه‌ طرفین نشانی خود را تغییر دهند، ملتزم و متعهد هستند نشانی جدید خود را کتبا به طرف دیگر اعلام نمایند. در هر صورت کلیه اطلاعیه‌ها و مکاتبات به نشانی الکترونیک طرفین ابلاغ‌شده محسوب می‌گردد.

ماده 11- نسخه‌های قرارداد

قرارداد حاضر در 11 ماده و تبصره های ذیل آنها در ......... نسخه واحد متحدالشکل و متحدالمتن تهیه و تنظیم گردید و پس از امضا یک نسخه از آن در اختیار هر کدام از طرفین قرار گرفت.